Phần mềm và trình điều khiển

Phần mềm nâng cấp phần mềm điều khiển

+ Hướng dẫn phần mềm điều khiển
+ Nhật ký phần mềm điều khiển

39pfl4308s_98_fus_vie.zip

Phiên bản: 2.01, Tập tin nén, 7.22 MB, Ngày xuất bản: 2014-04-01