Sản phẩm này không được bán tại quốc gia được chọn.

Phần mềm và trình điều khiển

Phần mềm nâng cấp phần mềm điều khiển

+ Hướng dẫn phần mềm điều khiển
+ Nhật ký phần mềm điều khiển

42pfl3605_98_fus_eng.zip, Tiếng Anh

Phiên bản: RAM10A 0.9Y, Tập tin nén, 2.26 MB, Ngày xuất bản: 2010-08-26