Phần mềm và trình điều khiển

Phần mềm nâng cấp phần mềm điều khiển

+ Hướng dẫn phần mềm điều khiển
+ Nhật ký phần mềm điều khiển

42pfl4308s_98_fus_vie.zip

Phiên bản: TPS1011A_2.03, Tập tin nén, 2.41 MB, Ngày xuất bản: 2013-07-29